Wetgeving

Modernisering van liften: wellicht nieuwe termijnen

In PreventActua 09/2012 kon u reeds lezen dat er wijzigingen op komst zijn waardoor de geldende termijnen voor het moderniseren van liften aangepast zullen worden. Overleg met de bevoegde ministers en de sector heeft ertoe geleid dat de eerder aangekondigde termijnen gewijzigd werden. Dat blijkt uit de ontwerptekst die op 16 juli 2012 naar de Raad van State werd gestuurd.

Op de markt brengen van bouwproducten

Op 4 april 2011 verscheen de verordening tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten op Europees niveau in het Europees Publicatieblad. Deze verordening versterkt de verplichtingen om rekening te houden met de veiligheids– en gezondheidsaspecten bij het gebruik van bouwproducten gedurende hun volledige levenscyclus.