Artikel

Externe diensten: indexering van de tarieven in 2023

Naar aanleiding van verschillende overschrijdingen van de spilindex in 2022 wordt een stijging van de tarieven verwacht in 2023.

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de externe dienst

Inbreuken op de reglementaire verplichtingen betreffende de gezondheid en de veiligheid op het werk kunnen strafrechtelijk worden gesanctioneerd. De werkgever is de eindverantwoordelijke op dit vlak, maar kan ook de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk aansprakelijk gesteld worden wanneer correct advies niet opgevolgd wordt?

Digitalisering bij de externe diensten PBW

SEED-Connect is de naam van het platform dat communicatie mogelijk maakt tussen de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en de buitenwereld. Werknemers kunnen hier de contactgegevens van hun arbeidsarts en preventieadviseur psychosociale aspecten terugvinden.

Risicoanalyse in D-bedrijven: de rol van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

De werkgever heeft de eindverantwoordelijkheid bij de risicoanalyse. Maar wat is de concrete rol van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in het kader van de risicoanalyse en meer bepaald deze bij ondernemingen met minder dan 20 werknemers waar de werkgever de rol van preventieadviseur op zich kan nemen, de zogenaamde D-bedrijven?

Opinie: Ontijdig advies over het functioneren van de externe preventiediensten

Sinds 1 januari 2016 geldt voor de externe preventiediensten een andere financieringswijze. Hierdoor houden de verschuldigde jaarlijkse bijdragen geen rekening meer met het aantal werknemers dat aan het gezondheidstoezicht onderworpen is. Deze financieringsformule werd echter van in het begin erg gecontesteerd door sommige sociale partners. Daarom werd een opvolgingscommissie in het leven geroepen die de Hoge Raad PBW moest adviseren.

Aantal preventieadviseurs: een interessante rekenoefening van de Vlaamse Overheid

De administratieve diensten van de Vlaamse Gemeenschap bestaan uit een hele reeks grote en kleinere werkeenheden. Het gaat over departementen (ministeries), kabinetten, parlementaire diensten en zelfstandige agentschappen van uiteenlopende aard, verspreid over Brussel-Hoofdstad en het hele Vlaamse grondgebied. Een kluwen, ook voor de organisatie van de interne en externe preventie.

Opiniestuk: Multidisciplinaire preventie in de externe preventiediensten: de cijfers

Na 30 jaar interbedrijfsgeneeskundige diensten zorgde een KB van 28 maart 1998 ervoor dat de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk het levenslicht zagen. De toenmalige interbedrijfsgeneeskundige diensten konden zich omvormen tot externe preventiediensten en een erkenningsaanvraag indienen. Zo werden in 2000 de eerste externe diensten voor preventie en bescherming op het werk erkend.

KB tarifering: waarde van het medisch onderzoek ook in preventie-eenheden

Volgens CESI is het KB tarifering dat sinds 1 januari 2016 de financiering van de EDPBW regelt, niet duidelijk genoeg. De waarde van het medisch onderzoek moet in de tekst niet enkel in euro uitgedrukt worden maar ook in 'preventie-eenheden'.

Nederland wil Arbeidsomstandighedenwet wijzigen

De Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher werkt sinds eind 2015 aan een herziening van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Het wetsontwerp ligt momenteel ter goedkeuring bij de Tweede Kamer. 

Pesten op het werk: aanpakken voor het escaleert

Een pestgeval waarbij de pester zelf een klacht indient tegen pesten: het gebeurt zelden. Hoe reageerde de werkgever? En hoe kan je pestgedrag zo snel mogelijk de kop indrukken?