Wetgeving

KB op de markt aanbieden van drukapparatuur

Op 18 juli 2016 verscheen in het Staatsblad het KB van 11 juli 2016 betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur. Dit KB heeft het oude KB van 13 juni 1999 betreffende het op de markt brengen van drukapparatuur opgeheven.

KB op de markt brengen van explosieveilige apparatuur

Het KB van 21 april 2016 verscheen op 29 april 2016 in het Belgisch Staatsblad. Het besluit regelt het op de markt brengen van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX-besluit). De fabrikant heeft de verplichting om ervoor te zorgen dat de explosieveilige apparatuur beantwoordt aan essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. De explosieveilige apparatuur is onderverdeeld in verschillende groepen naar gelang het vereiste beschermingsniveau. Voor elke groep gelden er specifieke regels inzake de voorwaarden, de procedures en de markeringen vooraleer het materieel op de markt kan gebracht worden.

Vijf richtlijnen ingetrokken

Vijf Europese richtlijnen ingetrokken zijn ingetrokken die intussen allemaal vervangen zijn door nieuwe richtlijnen. Het gaat om zogenaamde herschikkingen. De vijf richtlijnen regelen het op de markt brengen van producten zoals elektrisch materieel.

KB op de markt brengen van liften

Een nieuw KB vervangt de oude Belgische regeling voor het op de markt brengen van liften. Het nieuwe KB is de omzetting van een Europese Richtlijn.

Nieuwe normen voor liften

Dit voorjaar verscheen een nieuwe Liftenrichtlijn. Gelijktijdig met de richtlijn verschijnt ook een geactualiseerde versie van de bestaande normen voor liften. De huidige normen EN 81-1 en EN 81-2 worden vervangen door de nieuwe normen EN 81-20 en EN 81-50. 

Heftrucks, werfmachines en ander rollend materieel: geluids- en emissienormen

De codex-bepalingen over het gebruik van arbeidsmiddelen en mobiele arbeidsmiddelen en het koninklijk besluit over het op de markt brengen van machines (machinerichtlijn) zijn bij de meeste preventieadviseurs voldoende bekend. Minder gekend zijn enkele milieubepalingen, zoals geluid- en emissiebeperkingen, waaraan deze machines tevens onderworpen zijn als gevolg van andere Europese richtlijnen.

Is mijn heftruck conform met de regels?

Een heftruck die op de werkplaats gebruikt wordt, moet voldoen aan alle essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Bij de aankoop is het belangrijk om na te gaan of de heftruck conform is aan de wettelijke bepalingen. Onderstaande tabellen vatten de belangrijkste eisen samen, zodat u alle punten kan overlopen.

Verbod op hulpstukken voor bosmaaiers

Op 6 februari 2013 verscheen in het Staatblad het Koninklijk besluit van 29 januari 2013 houdende het verbod van het op de markt brengen van op klepelmaaiers gelijkende hulpstukken voor draagbare, met de hand geleide bosmaaiers. De verkoop van op klepelmaaiers gelijkende hulpstukken voor draagbare bosmaaiers is voortaan dus verboden in ons land.

Wettelijke bepalingen voor heftrucks

Er zijn verscheidene wettelijke bepalingen van toepassing voor het werken met heftrucks. We zetten ze voor u op een rijtje en geven een handig overzicht in de samenvattende tabel.

Een machine ombouwen: welke regels gelden?

Niet alle ondernemingen vinden op de markt de machines die ze nodig hebben. Vaak moeten er aan de toestellen kleine of grotere aanpassingen gebeuren om de machines aan te passen aan de productienoden. Welke gevolgen hebben deze aanpassingen voor de groene lichtenprocedure, de regels van de Machinerichtlijn of de CE-markering?