Actueel

ECHA: glyfosaat niet kankerverwekkend

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) stelt dat de huidige classificatie van de stof glyfosaat onveranderd kan blijven. De stof kan serieuze schade aan de ogen veroorzaken en is giftig voor het waterleven, waarop het langdurige effecten kan hebben. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs dat glyfosaat ook bestempeld moet worden als kankerverwekkend, of als een mutagene stof of een stof met een toxische invloed op de vruchtbaarheid.

Blootstelling aan fijn stof terugdringen

Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat de concentraties aan fijn stof sterk zijn toegenomen in kippenstallen sinds het Europese verbod op legbatterijen. De onderzoeker heeft ook 2 technische oplossingen ontwikkeld voor het terugdringen van fijnstofuitstoot.

EU: Europese beleidsaanbevelingen over cytotoxische geneesmiddelen

Het Europees Parlement heeft nieuwe beleidsaanbevelingen gelanceerd over de preventie van beroepsmatige blootstelling aan cytotoxische geneesmiddelen. Het gaat om een belangrijk initiatief om de werknemers in de gezondheidszorg te beschermen.

Bacteriële en enzymatische ontvetters en reinigingsmiddelen: wat zijn de risico's?

Preparaten op basis van bacteriën en enzymen kunnen beschouwd worden als vervanging van traditionele ontvetters en reinigingsmiddelen op basis van solventen of oppervlakteactieve stoffen. Dat blijkt uit een Canadees rapport van juli 2014 dat een synthese maakt van de beschikbare kennis over de risico’s verbonden aan bacteriële en enzymatische ontvetters.

Lessen uit ongevallen: 16 ton butaan ontsnapt bij Seveso-ongeval

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert regelmatig voorbeelden van incidenten of ongevallen waaruit belangrijke lessen kunnen getrokken worden. Deze keer gaat het om een lek van 16 ton butaan tijdens de heropstart van een installatie.

Formaldehyde: alomtegenwoordig en gevaarlijk

Formaldehyde zal zonder twijfel geklasseerd worden als kankerverwekkend vanaf 2015 door de Europese Unie. Deze stof wordt gebruikt in verschillende toepassingen en werknemers in verschillende sectoren worden eraan blootgesteld. Ze kan ook irriterend zijn en allergieën van de huid en ademhalingswegen veroorzaken.

Nieuwe reglementering van de biociden

De ministerraad keurde op 13 december 2013 een ontwerp van koninklijk besluit goed over het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden. Het ontwerp stelt een nieuw systeem van het professioneel gebruik van biociden in en schrijft de nationale procedures voor het toelaten van producten op de Belgische markt voor. De procedures zijn van toepassing op de biociden waarvan de stoffen waaruit het biocide is opgebouwd, geëvalueerd worden op Europees niveau, maar waarvoor de evaluatie nog niet werd beëindigd.

Europese commissie: gids voor de praktische toepassing van CLP

De CLP verordening (1272/2008) regelt de indeling, etikettering en verpakking van chemische producten. De verordening heeft ook een impact op veiligheid en gezondheid op het werk. Daarom heeft de Europese Commissie een gids uitgebracht om werkgevers wegwijs te maken in deze materie.

Implementatie van REACH in Nederland

In Nederland vonden verschillende inspecties plaats op de naleving van de REACH en CLP-regels. In 153 ondernemingen controleerden inspecteurs van de Voedsel en Waren Autoriteit en van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de implementatie van REACH. De controles waren erop gericht om na te gaan of de ondernemingen hun verplichtingen nakwamen. 34% van de onderzochte bedrijven waren downstreamgebruikers, 27% waren onder REACH importeurs en slechts 15% waren producenten.

Waalse milieureglementering aangepast aan CLP

Op 28 oktober 2010 verscheen het Besluit van de Waalse regering van 7 oktober 2010 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2002 betreffende de sectorale voorwaarden voor installaties en/of activiteiten die oplosmiddelen verbruiken en het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten in het Staatsblad.