Actueel

Substitutie van bisfenol A in thermisch papier

Bisfenol A (BPA) werd, in het kader van de Europese REACH-verordening, geïdentificeerd als zeer zorgwekkende stof door de hormoonontregelende eigenschappen ervan. In december 2016 heeft de Europese Commissie besloten om het gebruik van BPA in thermisch papier in de EU te beperken. Dit verbod wordt van kracht in 2020. Als gevolg van deze beperking moeten fabrikanten van thermisch papier BPA vervangen.

Databank om risico op ontvlambaarheid en explosiviteit te beoordelen

De beoordeling van het risico op ontvlambaarheid en explosiviteit van producten of processen is een essentieel onderdeel van de algemene risicobeheersing. Om die risico’s te beheersen, moeten industriëlen op de hoogte zijn van de fysische en chemische eigenschappen, zodat ze de ontvlambaarheid en explosiviteit van de producten die ze gebruiken, verwerken, opslaan, enz. kunnen beoordelen.

Nanodeeltjes van titaandioxide: bescherming van werknemers

De Franse Hoge Gezondheidsraad (HCSP - Haut Conseil de la santé publique) formuleerde verschillende aanbevelingen om werknemers en omwonenden van sites waar nanodeeltjes van titaandioxide worden geproduceerd of gebruikt, te beschermen.

Milieu-inspectie 2017: meeste producten conform

De federale Milieu-inspectie houdt toezicht op de markt van consumptiegoederen, chemische stoffen en biociden. Hoewel uit de controles bleek dat de meeste goederen en chemische producten die in België of de EU vervaardigd zijn, voldoen aan de wetgeving, moesten een aantal ingevoerde producten van de markt worden gehaald.

Start van de Europese campagne 2018-2019 betreffende gevaarlijke stoffen

De blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de risico’s die hieraan verbonden zijn, worden vaak onderschat of genegeerd. De campagne voor een gezonde werkplek – ‘Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!’ – van EU-OSHA, die op 24 april 2018 van start ging, is bedoeld om mensen bewuster te maken van de risico's van gevaarlijke stoffen op de werkvloer en een preventiecultuur te bevorderen.

ECHA: glyfosaat niet kankerverwekkend

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) stelt dat de huidige classificatie van de stof glyfosaat onveranderd kan blijven. De stof kan serieuze schade aan de ogen veroorzaken en is giftig voor het waterleven, waarop het langdurige effecten kan hebben. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs dat glyfosaat ook bestempeld moet worden als kankerverwekkend, of als een mutagene stof of een stof met een toxische invloed op de vruchtbaarheid.

REACH: zeven nieuwe stoffen ter raadpleging voorgelegd

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) start een openbare raadpleging over zijn voorstel om zeven nieuwe stoffen op te nemen in de autorisatielijst. Stoffen die op deze lijst staan, mogen enkel nog gebruikt of in de handel gebracht worden als er een vergunning is verleend voor een specifiek gebruik.

Blootstelling aan fijn stof terugdringen

Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat de concentraties aan fijn stof sterk zijn toegenomen in kippenstallen sinds het Europese verbod op legbatterijen. De onderzoeker heeft ook 2 technische oplossingen ontwikkeld voor het terugdringen van fijnstofuitstoot.

EU: Europese beleidsaanbevelingen over cytotoxische geneesmiddelen

Het Europees Parlement heeft nieuwe beleidsaanbevelingen gelanceerd over de preventie van beroepsmatige blootstelling aan cytotoxische geneesmiddelen. Het gaat om een belangrijk initiatief om de werknemers in de gezondheidszorg te beschermen.

Aanbevelingen voor het instellen van alarmen voor gasdetectie

Gasdetectors voor het detecteren van giftig gas of een tekort aan zuurstof worden in heel wat werkomstandigheden gebruikt om werknemers te waarschuwen voor mogelijk gevaarlijke blootstellingen. Veelal maken deze alarmsystemen gebruik van standaardinstellingen. De Britse Health and Safety Executive (HSE) ging na met welke factoren rekening gehouden moet worden bij het instellen van de alarmen en geeft aanbevelingen.