Artikel

Negen nieuwe autorisatieplichtige stoffen

Een verordening die verscheen op 19 augustus 2014 voegt negen nieuwe stoffen toe aan de lijst van autorisatieplichtige stoffen onder REACH.

Kleurstoffen en producten voor permanenten nog steeds schadelijk voor kappers

Zweedse onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat ook recente kappersproducten nog steeds schadelijk zijn voor de gezondheid van de kappers. Deze producten bevatten immers nog altijd kankerverwekkende aminen.

Wat is een "voorwerp" onder de REACH-verordening?

Frankrijk stelde eind februari 2014 een prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie over het begrip "voorwerp" uit de REACH-verordening. Frankrijk wil duidelijkheid over de rapportageverplichtingen aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) bij  samengestelde producten.

ECHA beveelt 5 stoffen aan voor autorisatie

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft aan de Europese Commissie aanbevolen om vijf nieuwe stoffen op te nemen op de autorisatielijst van REACH. 

Vaak terugkerende fouten in veiligheidsinformatiebladen

Uit de resultaten van de inspecties van de Nederlandse Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat veel bedrijven nog steeds fouten maken bij het opstellen van veiligheidsinformatiebladen. De inspectie publiceerde een lijst met de meest voorkomende inbreuken.

Frankrijk: eierstokkanker erkend als asbestgerelateerde beroepsziekte

Een regionaal Frans comité voor de erkenning van beroepsziekten heeft erkend dat er een direct verband bestaat tussen eierstokkanker en de blootstelling aan asbest op het werk. De Franse vereniging die de belangen van astbestslachtoffers verdedigt, vraagt nu dat eierstokkanker algemeen wordt erkend als beroepsziekte.

 

Veiligheidsmaatregelen voor het transport van gascilinders

“Bestelwagen met gasflessen vat vuur”. Je hoort het nog regelmatig in het nieuws. Voor heel wat bedrijven is het gebruik van gas in het productieproces dan ook onontbeerlijk. Het transport en het gebruik ervan is echter niet zonder risico. Air Liquide, producent en leverancier van gassen, geeft opleidingen aan haar klanten. “Voor het gebruik van gas maken we werknemers bewust. Voor het transport maken we hen bang. We raden het af,” klinkt het.

Spuitbussen nu ook gelabeld volgens CLP-regels

Een KB van januari 2014 wijzigt de etiketteervoorschriften voor aerosols, waardoor de etiketten op spuitbussen in de toekomst ook conform zullen zijn met de CLP-verordening 1272/2008.

1 op 10 Franse werknemers kwam in 2010 in aanraking met kankerverwekkende chemische producten

Het grootschalige Sumer onderzoek ging na aan welke beroepsgebonden risico’s de Franse werknemers worden blootgesteld. Uit de studie blijkt dat in 2010 2,2 miljoen loontrekkenden (of 1 werknemer op 10) werden blootgesteld aan ten minste één kankerverwekkend chemisch product tijdens de laatst gewerkte week. Deze blootstelling deed zich vooral voor in de bouw- en onderhoudssector.

Samenstellers: vaak onvoldoende metingen en monitoring

In het jaarverslag van de Algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg worden de cijfers bekendgemaakt van de ‘Inspectiecampagne over gebruik van chemische agentia bij formulatoren’ uit 2011. Daaruit blijkt dat de formulatoren of samenstellers van chemische stoffen sommige metingen in het kader van de verplichtingen in verband met veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk, niet naleven.