Artikel

Veiligheidsinformatiebladen: essentiële informatie om veilig te werken met gevaarlijke stoffen

De REACH-verordening heeft enkele wijzigingen aangebracht aan de veiligheidsinformatiebladen (SDS). Vanaf 1 juni 2015 is het aanleveren van deze nieuwe (SDS) verplicht voor stoffen en mengsels. Wat moet je als downstreamgebruiker weten over het opstellen en lezen van deze veiligheidsinformatiebladen?

Voorbeelden van etiketten volgens CLP

Vanaf 1 juni 2015 moeten ook alle mengsels met de nieuwe CLP-etiketten op de markt gebracht worden. Dit betekent dat de nieuwe etiketten steeds vaker zullen opduiken op producten die gebruikt worden op de werkvloer en thuis. Een overzicht van de belangrijkste voorschriften.

ECHA neemt CMR’s in het vizier

Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (EU ECHA) heeft recent een rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat er op de Europese markt 5.675 stoffen circuleren die in het kader van de CLP-verordening geëtiketteerd en verpakt werden als kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch (CMR). Het rapport vermeldt tegelijk dat er slechts 1.169 CMR-stoffen geregistreerd werden in het kader van de REACH-procedure. Hoe kan dit? 

Verschillen in blootstelling aan risico’s tussen mannen en vrouwen

Canadese onderzoekers van het IRSST hebben een studie uitgevoerd over de verschillen in beroepsmatige blootstelling aan chemische en fysische agentia tussen mannen en vrouwen. Wanneer er uitgesproken verschillen bestaan, zijn die in de overgrote meerderheid van de gevallen te verklaren door een verschil in functie, ook binnen eenzelfde beroepsgroep. Voor amper 3,1% van de verschillen tussen beide geslachten kan geen logische verklaring worden gevonden. 

Aanbevelingen voor het instellen van alarmen voor gasdetectie

Gasdetectors voor het detecteren van giftig gas of een tekort aan zuurstof worden in heel wat werkomstandigheden gebruikt om werknemers te waarschuwen voor mogelijk gevaarlijke blootstellingen. Veelal maken deze alarmsystemen gebruik van standaardinstellingen. De Britse Health and Safety Executive (HSE) ging na met welke factoren rekening gehouden moet worden bij het instellen van de alarmen en geeft aanbevelingen.

Het nut van biomonitoring

Bij biomonitoring, of het opsporen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen via klinische tests, moet men met verschillende zaken rekening houden. Daarbij mag men het menselijk aspect niet uit het oog verliezen wanneer men beslist of men biomonitoring toepast of niet. Steven De Vriese, arbeidsgeneesheer bij Securex, licht de complexiteit van biomonitoring toe.

Verhoogd risico op longkanker bij bouwvakkers

Uit een onderzoek dat gepubliceerd werd in het International Journal of Cancer blijkt dat bouwvakkers een verhoogd risico lopen om getroffen te worden door longkanker. Hoe langer ze het beroep hebben uitgeoefend, hoe groter het risico. 

Een inspectie-instrument Seveso om de degradatie van omhullingen te beheersen

De Seveso-inspectiediensten hebben verschillende instrumenten ontwikkeld om te onderzoeken of Sevesobedrijven de nodige preventiemaatregelen hebben genomen. Sinds kort is op de site van de FOD WASO ook het inspectie-instrument beschikbaar om de degradatie van omhullingen te beheersen. Het kan Sevesobedrijven helpen bij een interne doorlichting.

Veilige inrichting van batterijlaadruimte

Bij het laden van batterijen van heftrucks kan een explosieve atmosfeer ontstaan. Een goede inrichting van de batterijlaadruimte is dan ook essentieel. Daarnaast mogen werknemers niet blootgesteld worden aan de chemische risico’s die kunnen ontstaat bij het werken met accubatterijen.

ECHA zet PIC-database online

De verordening inzake voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) handelt over verboden chemicaliën en stoffen waarvan het gebruik sterk aan banden gelegd is. Deze verordening bevat regels voor de uitwisseling van informatie over de uit- en invoer van die chemische stoffen. Het Europees Agentschap voor chemische (ECHA) heeft in het kader van die informatie-uitwisseling een nieuwe database gepubliceerd.