Artikel

Register voor biociden van gesloten circuit gestart

Vanaf 20 mei 2016 moeten alle biociden uit het zogenaamde gesloten circuit geregistreerd worden. Het register voor de registraties staat sinds kort online. 

Nanomaterialen: Hoe de risico’s inschatten?

We weten nog niet precies welke risico’s het fabriceren en gebruiken van nanomaterialen inhoudt. Toch worden deze materialen of de producten waarin nanodeeltjes verwerkt zijn steeds vaker gebruikt. Ingenieur Jens Nobels ging voor zijn thesis tot het behalen van de graad master na master Safety Engineering na of er gestandaardiseerde methodieken bestaan om het risico van nanomaterialen in te schatten.

Ademhalingsbescherming op maat van risico en arbeidssituatie

In tal van situaties kunnen de werknemers de omgevingslucht niet inademen zonder dat hun gezondheid in gevaar komt. Dan komt het erop aan de juiste ademhalingsbescherming te kiezen. Met welke zaken moet je rekening houden?

Tegenstrijdige meningen over glyfosaat

Glyfosaat, het basisbestanddeel van de onkruidbestrijder RoundUp, verdeelt de meningen. Nadat het International Agency for Research on Cancer (IARC) de onkruidbestrijder begin dit jaar als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ bestempelde, volgt nu een advies waarin het Europese Voedselagentschap concludeert dat het bestrijdingsmiddel waarschijnlijk niet kankerverwekkend is. 

Blootstelling aan bitumen

Bitumen is niet zo onschadelijk als het lijkt. Het gebruik ervan kan leiden tot arbeidsongevallen en/of beroepsziekten. In het kader van zijn eindwerk industriële hygiëne, heeft dr. Johan Sterckx, arbeidsgeneesheer bij Mensura, de blootstelling aan asfaltdampen tijdens de productie van bitumen dakbedekkingsmembranen onderzocht.

Metrostations: concentraties schadelijke stoffen hoger dan in de buitenlucht

De Franse vakbond CFDT zal een nieuw beroep instellen om de blootstellingsnormen voor werknemers in ondergrondse trein- en metrostations te herzien. In 2015 waarschuwde het Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail) de autoriteiten al: de hoeveelheid schadelijke stoffen in deze tunnels zou een risico kunnen inhouden voor de gezondheid van de werknemers die er aan de slag zijn.

Europees Hof van Justitie verscherpt de REACH-meldingsplicht

In een arrest van 10 september 2015 verstrengthet Hof van Justitie van de Europese Unie de verplichting voor fabrikanten om de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen te melden.

Nieuwe inspectiecampagne in de metaalsector op til

In het najaar plant de arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk) een nationale inspectiecampagne bij bedrijven in de metaalsector die actief zijn in de oppervlaktebehandeling van metalen.

Recyclage van elektronische apparatuur en blootstelling aan lood

De recyclage van afgedankte elektronische apparatuur brengt een nieuw risico met zich mee: beroepsmatige blootstelling van de werknemers uit de recyclagesector… én van hun families. Tijdens een evaluatie op een site in de Amerikaanse staat Ohio waar afgedankte elektronische apparatuur wordt gerecycleerd, hebben Amerikaanse onderzoekers van het NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) vastgesteld dat het stof dat werknemers van hun werk mee naar huis brengen, loodvergiftiging kan veroorzaken.

Grenswaarde voor benzeen in aardgas opgetrokken

De Europese Commissie verhoogt de grenswaarde voor benzeen in aardgas. De veiligheid van de consumenten blijft echter gegarandeerd.