Artikel

REACH 2017: een balans 10 jaar na de inwerkingtreding

Op 1 juni 2007 trad de REACH-verordening (Registration, Evaluation, Autorisation and Restriction of Chemicals) in voege. Deze Europese verordening, die de regels beschrijft over het vervaardigen, invoeren, in de handel brengen en gebruiken van chemische stoffen waar bedrijven zich aan moeten houden, lag lange tijd zwaar onder vuur. Nu lijkt de verordening definitief aanvaard. Zoals alle wetgeving is ze echter nog vatbaar voor verbetering. Hoe denkt men erover in Europa, 10 jaar na de inwerkingtreding van REACH? En hoe staat België, die op de zesde plaats binnen de EU staat voor het aantal geregistreerde stoffen, hier tegenover? 

Chemische industrie: goede punten over welzijn op het werk

Het imago van de chemische industrie wordt gekenmerkt door zware arbeidsongevallen, een belangrijke uitstoot van diverse gassen en een hoge energieconsumptie. Om dit imago te bestrijden, werd een wereldwijde campagne opgezet onder de naam Responsible Care. Het is in dit kader dat Essenscia, de Belgische federatie van de chemische industrie, elke twee jaar, een duurzaamheidsrapport publiceert. Het vijfde rapport van de reeks is recent verschenen. 

Campagne EU-OSHA: “Gezonde werkplekken, Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!”

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) organiseert iedere twee jaar een campagne in het kader van gezonde werkplekken. In het voorjaar van 2018 zal de nieuwe campagne van het agentschap – “Gezonde werkplekken, Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!” – gelanceerd worden.

Isocyanaten: tijd voor een overzicht van de problematiek

Een isocyanaat is een scheikundige stof met talrijke toepassingen in de maaknijverheid en de bouwsector. Ook door doe-het-zelvers wordt het frequent gebruikt, al beseft niet iedereen dat. Isocyanaten kunnen gezondheidseffecten zoals irritatie van de huid, ogen en luchtwegen veroorzaken.

Chemische agentia: publieke raadpleging voor aanpassing grenswaarden

De grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling voor de chemische agentia zijn vastgelegd door het KB Chemische agentia. Deze grenswaarden worden regelmatig aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten om de bescherming van de werknemers verder te verbeteren. De aanpassing van de grenswaarden gebeurt in fasen waarbij ook een publieke raadpleging georganiseerd wordt om de technische en economische haalbaarheid na te gaan. 

Chemische agentia: publieke raadpleging voor aanpassing grenswaarden

De grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling voor de chemische agentia zijn opgenomen in de bijlage I. A van het Koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk (BS van 14 maart 2002). Vooraleer de lijst aan te passen, wordt er een publieke raadpleging gehouden.

 

Ophoping van benzinedampen in een werkput

Op 5 juli 2016 kwam in Montréal een monteur om het leven bij een arbeidsongeval. Het incident deed zich voor toen hij een bezinepomp van een bestelwagen repareerde. Door de ophoping van benzinedampen was er in de werkput een brandbare atmosfeer ontstaan.

Veiligheidsafstanden bij incidenten

Wanneer we over veiligheidsafstanden spreken, bedoelen we vaak de minimumafstanden in het kader van ergens tegen stoten, het gevaar voor amputatie of het naar binnen worden getrokken van lichaamsdelen. Maar veiligheidsafstanden zijn evenzeer een belangrijke materie wanneer het gaat over de bescherming tegen de gevolgen van brand en explosie. 

Bisfenol A geïdentificeerd als zeer zorgwekkende stof

Bisfenol A (BPA) wordt sedert de jaren 50 van de vorige eeuw gebruikt in plastics. Het was in de EU al verboden voor de productie van babyflesjes. Nu is het ook geïdentificeerd als zeer zorgwekkende stof

 

Europese Commissie: Initiatieven inzake veiligheid en gezondheid op het werk

In 2012 startte de Europese Commissie met een grondige evaluatie van de EU-wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk in het kader van het Refit-programma. De doelstelling van Refit is de EU-wetgeving toegankelijker en effectiever te maken. Op 10 januari 2017 kondigde de Commissie nieuwe maatregelen aan om de gezondheid en veiligheid van werknemers in de EU te bevorderen.