Artikel

Preventie van blootstelling aan inadembaar kristallijn silica

Het internationaal symposium goede praktijken, dat georganiseerd werd in het kader van de Europese informatiecampagne over risicobeoordeling (1), loofde de initiatieven van het NEPSI-platform, een Europees project voor de bestrijding van de blootstelling aan inadembaar kristallijn silica. Waat is NEPSI en welke acties werden ondernomen? PreventFocus sprak met Florence Lumen en Claire Lanne, project-coördinatrices in Brussel.

Beroepskankers: preventie is de taak van iedereen

Beroepsziekten, in het bijzonder kanker, wegen zwaar op de gezondheid van de bevolking. Kanker is vandaag de belangrijkste doodsoorzaak. Daarbij schat men dat in de geïndustrialiseerde landen 5% tot 10% van alle kankers een beroepsmatige oorsprong heeft.

Risicoanalyse bij gevaarlijke producten: ervaringen op het terrein

Het risicobeheer bij het gebruik van chemische stoffen op het werk blijft een weinig bekend domein inzake preventie. Heel wat preventieadviseurs houden bij hun risicoanalyse alleen rekening met de gevaren van de producten die het bedrijf gebruikt worden, zonder zich echt te verdiepen in de gebruiksomstandigheden. Bovendien zijn de genomen preventiemaatregelen vaak van het type “persoonlijke bescherming”. Een verbetering van de risico-evaluatie is echter noodzakelijk. We zetten hieronder uiteen hoe de procedure zou moeten verlopen.

Nieuwe technologieën: kansen en risico’s

De nieuwe technologieën veranderen onze samenleving, onze arbeidsplaatsen en onze productiemethoden. Deze ontwikkelingen brengen weliswaar nieuwe risico’s met zich mee, maar kunnen ook nieuwe kansen bieden om bestaande risico’s beter te beheren. Dat is de boodschap die het Duitse Instituut voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk van de sociale ongevallenverzekering (BGIA) wilde overbrengen in zijn bijdrage tot het Liber Amicorum dat in het kader van de 10de verjaardag van Prevent is verschenen.

Afbijten met methyleenchloride loopt fataal af

In Frankrijk is een afbijter in januari 2007 overleden aan een methyleenchloridevergiftiging. De dodelijke risico’s verbonden aan een intensieve blootstelling aan dit oplosmiddel worden nogal onderschat in vele oppervlaktebehandelende KMO’s. Omgaan met deze stof blijkt dan ook bijzonder gevaarlijk. Welke acute risico’s zijn er nu precies gekoppeld aan het gebruik van methyleenchloride? En welke zijn de geschikte preventiemaatregelen?

Nederland: onderzoek naar gevaarlijke stoffen op het werk

In opdracht van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek uit naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek. Over welke stoffen gaat het voornamelijk? Wat zijn de meest getroffen beroepsgroepen? En in hoeverre wordt de ziektelast veroorzaakt door blootstelling in het verleden of door recente blootstelling? De belangrijkste resultaten.

Meervoudige Chemische Sensitiviteit: stand van zaken

Mensen die lijden aan Meervoudige Chemische Sensitiviteit (MCS) beweren ziek te worden van diverse chemische stoffen en/of geuren. Ze kunnen daardoor nauwelijks nog een normaal leven leiden, omdat deze stoffen in onze maatschappij bijna overal aanwezig zijn. Over het bestaan en de oorzaken van MCS is echter nog steeds veel discussie. Een stand van zaken.

De opsporing van chemische kankerrisico’s in de bedrijven

De strijd tegen het kankerrisico is voor veel bedrijven een heel intense klus, die een gestructureerde aanpak vraagt. Het INRS (Frankrijk) publiceerde onlangs een dossier om de bedrijven te helpen bij de strijd tegen het kankerrisico bij chemicaliën. Deze opsporing is niet alleen de taak van de bedrijven, ook de rol van de andere actoren op het terrein, zoals de arbeidsgeneesheren, moet worden verbeterd.

Fosforzuur op het wegdek

Op dinsdag 4 april 2006 reed een vrachtwagen achteraan in op een tankwagen op de Brusselse binnenring. Ruim 5000 liter van een bijtend mengsel van fosforzuur (hoofdbestanddeel), zwavelzuur en sulfaten kwam op het wegdek terecht. Hoe gevaarlijk is fosforzuur? Wat zijn de gevolgen voor de menselijke gezondheid na blootstelling?

GHS sloopt de chemische toren van Babel

Wereldwijd worden verschillende classificaties van chemische stoffen gebruikt. Het Globally Harmonized System (GHS) van de Verenigde Naties wil één classificatiesysteem maken voor de classificatie en etikettering van deze stoffen en voor de bijhorende veiligheidsinstructiekaarten. Er wordt volop gewerkt aan de classificatie maar PreventFocus licht u al de historiek, principes en stand van zaken toe.