Artikel

Brandend olielek in fabriek voor verwerking van elastomeerafval

Het Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI - Frans bureau voor de analyse van industriële risico’s en pollutie) publiceert regelmatig gedetailleerde fiches over ongevallen die in Frankrijk plaatsvonden. De fiche die in dit artikel wordt besproken, gaat over een brand die op 2 februari 2022 ontstond in een fabriek waar elastomeerafval wordt verwerkt. De brand werd veroorzaakt door lekkende olie die vuur had gevat. Er vielen geen slachtoffers, maar het incident had grote economische gevolgen.

Evaluatie van de kankerverwekkendheid van werkprocessen

Niet alleen blootstelling aan chemische stoffen en producten, maar ook bepaalde werkactiviteiten of -omstandigheden kunnen kanker veroorzaken of in de hand werken. Het Franse nationale agentschap voor voedselveiligheid, milieu en arbeid (Anses) heeft een methodologie ontwikkeld om de kankerverwekkendheid van dergelijke werkprocessen te evalueren. In de gids Guide méthodologique permettant d’identifier un procédé comme cancérogène somt het agentschap de aspecten op waar men rekening mee moet houden en legt het kort uit hoe de referentie-instanties werken.

Chemische producten: inspecties van online verkoop en biociden

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) lanceert via het Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie een project om in de EU te controleren of online verkochte producten voldoen aan de REACH-beperkingen en de CLP-vereisten. Er zal ook een project rond de etikettering van biociden worden uitgevoerd. De inspecties zijn gepland voor 2025.

Chemische stoffen in kleding en textiel

Tijdens het fabricageproces worden om verschillende redenen chemische stoffen aan textiel toegevoegd. Sommige stoffen hebben schadelijke gevolgen voor de gezondheid en kunnen bijvoorbeeld allergische reacties veroorzaken.

ECHA: acht nieuwe stoffen autorisatieplichtig?

Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft de Europese Commissie op 12 april 2023 aanbevolen om acht stoffen, waaronder lood, autorisatieplichtig te maken en dus op te nemen in bijlage XIV van de REACH-verordening.

1,3-butadieen: resultaten van een Franse meetcampagne

1,3-butadieen is een kleurloos gas dat als kankerverwekkend en mutageen wordt ingedeeld en waaraan werknemers in de chemische en de petrochemische sector kunnen worden blootgesteld. Het INRS (Frans nationaal instituut voor onderzoek en veiligheid) heeft de resultaten bekendgemaakt van een nationale meetcampagne in verband met beroepsmatige blootstelling in achttien activiteitensectoren. 

Strengere grenswaarden voor lood en diisocyanaten

De Europese Commissie publiceerde op 13 februari 2023 een voorstel om de richtlijnen chemische agentia en kankerverwekkende agentia aan te passen. Bedoeling is om strengere grenswaarden uit te vaardigen voor lood en voor diisocyanaten.

Medische benadering van chloorincidenten

Grote chloorincidenten komen gelukkig niet al te vaak voor. Toch is chloor nog veel aanwezig en niet alleen in een industriële omgeving. Dr. Boeckx geeft in dit artikel vooral richtlijnen voor de hulpverleners, thuis en op het werk.

ETUI: lijst van gevaarlijke geneesmiddelen

Het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) publiceerde een lijst van gevaarlijke geneesmiddelen (hazardous medicinal products (HMP)), waaronder cytotoxische stoffen, die onder het toepassingsgebied van de Europese richtlijn 2022/431 over CMR-stoffen (carcinogene, mutagene of reprotoxische stoffen) zouden vallen.

Afval: een op de vier stoffen niet REACH-conform

Uit een proefproject dat het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) via het Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie heeft uitgevoerd, blijkt dat 23% van de uit afval teruggewonnen stoffen niet conform de REACH-verordening is.