Wetgeving

AREI: laadpalen voor elektrische voertuigen

Het koninklijk besluit van 10 juli 2022 voegt een nieuw hoofdstuk (7.22) betreffende laadpalen voor elektrische voertuigen toe aan boek 1 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

Regelgeving brandveiligheid van gevels

De eisen uit het KB ‘Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen’ werden in 2022 herzien zodat meer rekening gehouden wordt met het risico op brandvoortplanting via het gevelsysteem. De reglementering is in werking getreden op 1 juli 2022. Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) heeft de zaak op de voet gevolgd.

Brandveiligheid van gevels

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) heeft samen met de FOD Binnenlandse Zaken een document opgesteld rond brandveiligheid van gevels van gebouwen. 

Brandwerende deuren: normen en plaatsing

Brandwerende deuren zijn een absolute noodzaak voor een veilige evacuatie van een brandend gebouw. In het kader van de bouwproductenverordening zijn een aantal normen opgelegd om de brandweerstand van deze deuren te verzekeren. Daarnaast is een correcte plaatsing van deze deuren nodig om geen afbreuk te doen aan de brandweerstand.

Branddekens en markttoezicht

Een ministerieel besluit van 19 juni 2017 stelt dat een bepaald type brandwerend deken niet langer op de markt mag worden gebracht. Deze actie past in het markttoezicht op branddekens waarbij reeds verscheidene jaren stappen worden gezet om de veiligheid van de consumenten te verhogen. Uit marktcontroles is immers gebleken dat lang niet alle branddekens voldoende bescherming bieden. Aan de basis van het probleem ligt een Europese norm die voor interpretatie vatbaar is.

Basisnormen brand gewijzigd

Het KB van 7 december 2016 dat op 18 januari 2017 in het staatsblad is verschenen, heeft verscheidene wijzigingen aangebracht in het KB Basisnormen brand. Het gaat onder meer over wijzigingen in de definities, in het toepassingsgebied en i.v.m. de brandveiligheid van liften. Daarnaast zijn er nog wijzigingen onder invloed van de Europese bouwproductenverordening.

Controle en onderhoud van beschermingsmiddelen tegen brand

De Codex welzijn op het werk heeft het in de titel over brandpreventie op de arbeidsplaatsen op verschillende plaatsen de begrippen ‘controle’ en ‘onderhoud’. Wat is het verschil en wie is hiervoor verantwoordelijk?

KB op de markt brengen van explosieveilige apparatuur

Het KB van 21 april 2016 verscheen op 29 april 2016 in het Belgisch Staatsblad. Het besluit regelt het op de markt brengen van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX-besluit). De fabrikant heeft de verplichting om ervoor te zorgen dat de explosieveilige apparatuur beantwoordt aan essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. De explosieveilige apparatuur is onderverdeeld in verschillende groepen naar gelang het vereiste beschermingsniveau. Voor elke groep gelden er specifieke regels inzake de voorwaarden, de procedures en de markeringen vooraleer het materieel op de markt kan gebracht worden.

KB legt preventieve opdrachten van de brandweer vast

Wie brandweer zegt, denkt meestal aan de meest heroïsche brandweertaken als het blussen van branden of het redden van slachtoffers van ongevallen. De brandweer heeft echter ook minder tot de verbeelding sprekende taken, zoals de preventieve opdrachten.

Bouwnormen inzake brandveiligheid: basiselementen

De reglementering inzake brandveiligheid als geheel is complex. Ze omvat veel domeinen en valt onder drie wetgevende niveaus: het federale, het gewestelijk en het gemeenschapsniveau vaardigen voorschriften uit op basis van hun respectieve bevoegdheden. Een overzicht.