Artikel

Nieuwe bres in de burgerrechtelijke immuniteit van de werkgevers?

In een arrest van 25 mei 2015 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat het niet verdedigbaar is dat het slachtoffer van een arbeidsongeval een werkgever niet burgerrechtelijk aansprakelijk kan stellen onder het voorwendsel dat de ingebrekestelling van de arbeidsinspectie niet aan alle voorwaarden voldoet. 

Fonds voor de Beroepsziekten publiceert eerste cijfers voor 2014

Het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) publiceerde in zijn jaarverslag van het jaar 2014 de meest opvallende tendensen op het vlak van beroepsziekten in België. Grote verschuivingen zijn er niet ten opzichte van 2013. 

Frankrijk erkent non-hodgkinlymfoon als beroepsziekte

Non-hodgkinlymfoon is in Frankrijk erkend als beroepsziekte als gevolg van blootstelling aan bepaalde pesticiden.

Nieuw bewijs voor het bestaan van het ‘aerotoxisch syndroom’

Het ‘aerotoxisch syndroom’ is de verzamelnaam voor het geheel van symptomen die ontstaan als gevolg van blootstelling aan vervuilde lucht in lijnvliegtuigen. Drie wetenschappers beschreven dit syndroom voor het eerst in 1999 en sindsdien bestaat er heel wat controverse rond. Een recente studie uit Nederland reikt nu nieuwe argumenten aan voor de belangengroepen die pleiten om dit gezondheidsrisico voor piloten en cabinepersoneel officieel te erkennen.

Wetvoorstel wil reclasseringsprocedure nieuw leven inblazen

Monica De Coninck, Fatma Péhlivan en Meryame Kitir (sp.a) hebben een wetsvoorstel ingediend waarin ze artikel 34 van de wet van 3 juli 1978 willen aanpassen. Dit zou als gevolg hebben dat langdurig ongeschikte werknemers makkelijker progressief het werk kunnen hervatten. 

Dokters op het werk: wie is wie?

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) lanceerde recent het idee om de behandelende arts, de arbeidsgeneesheer en de adviserend geneesheer van het ziekenfonds samen te laten zoeken naar oplossingen om langdurige zieken terug in te schakelen in de arbeidsmarkt. Wat is de rol van de verschillende soorten artsen? 

Bakkers strooien te kwistig met bloem!

De regionale directie Antwerpen van de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) heeft onlangs een beperkte inspectiecampagne gehouden in een 30-tal ambachtelijke bakkerijen uit de provincie Antwerpen. En dat leverde enkele opvallende resultaten op. 

Burn-out erkend als beroepsziekte in Frankrijk?

Een dertigtal Franse kamerleden wil burn-out laten erkennen als beroepsziekte. Ze willen dat de gevolgen van een burn-out ten laste komen van de werkgevers. 

FBZ onderzoekt nu ook aanvragen van de lokale politie

Sinds 1 september 2014 onderzoekt het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) de aanvragen voor een vergoeding voor beroepsziekten van de werknemers van de lokale politie.
In het kader van de wetgeving voor provinciale en plaatselijke overheidsdiensten treedt het FBZ op als herverzekeraar. Medex, het medisch expertisecentrum van de federale overheid, behandelt deze dossiers niet meer.

Beroepsziekten in Nederland: bouw blijft zorgenkind

Elk jaar publiceert het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten een lijvig rapport over de trends op het vlak van beroepsziekten in Nederland. Recent verscheen het rapport met de gegevens van het jaar 2013. Het rapport geeft een duidelijk beeld van de evoluties van de verschillende aandoeningen en de ernst ervan. De bouwsector blijft ook in 2013 verantwoordelijk voor het grootste deel van alle aandoeningen.