Artikel

GlaxoSmithKline: Praktische opleidingen versnellen praktijkervaring

Het farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline Belgium (GSK) telt heel wat werknemers. Het gevolg is een stijgende vraag naar veiligheidsopleidingen. Jean-Louis Baraté, preventieadviseur bij de IDPBW, trad op als coördinator van een werkgroep. Samen met die werkgroep ontwikkelde hij een opleidingscentrum waarin de specifieke productieomgeving werd nagebouwd. Dit initiatief leidde ertoe dat het bedrijf werd beloond met een selectie als goede praktijk door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in het kader van de Europese Campagne 2008-2009 voor risicobeoordeling.

Arboconvenanten: sectorale programma's voor preventie

Nederland heeft in 1999 een subsidieprogramma opgezet voor sectoren. Bedoeling van de convenanten was om het ziekteverzuim terug te dringen door de sectoren aan te zetten om maatregelen te nemen. De arboconvenanten gaan uit van het principe van co-financiering.

Bonuspunten voor preventie: de case van BG Fleischerei

In Duitsland zijn het de Berufsgenossenschaften (sectoraal georganiseerd) die instaan voor de arbeidsongevallenverzekering. De BG voor de vleessector heeft reeds verschillende jaren een systeem van premiedifferentiatie.

Financiële stimuli voor meer welzijn op het werk

Voor bedrijven is het zinvol om te investeren in welzijn op het werk. Er zijn zowel wettelijke, economische als ethische argumenten. Toch blijkt dat dit niet altijd voldoende is. De vraag rijst of financiële stimuli een zinvol instrument zijn om bedrijven aan te zetten om te investeren in welzijn op het werk.

Het ‘zero accident-model’: van fatalistisch denken naar het actief nastreven van een ideaal

In veel bedrijven gaat men nog steeds uit van de fatalistische houding dat ‘er altijd ongevallen geweest zijn en dat ze altijd zullen blijven bestaan’. Een visie die hier tegenin gaat is de ‘zero accident’-visie, waarbij men vertrekt van het standpunt dat alle ongevallen vermijdbaar zijn en dat men moet streven naar een onderneming zonder arbeidsongevallen. Markku Aaltonen (Finnish Institute for Occupational Health)(1) geeft in zijn bijdrage voor het Liber Amicorum ter ere van het tienjarig bestaan van Prevent verschillende voorbeelden van situaties waar het zero effect model met succes werd toegepast.

Europese strategie gezondheid en veiligheid - reactie ETUC

Op 30 juni 2007 verscheen de Resolutie van de Raad van 25 juni 2007 over een nieuwe communautaire strategie voor de gezondheid en veiligheid op het werk (2007-2012) in het Publicatieblad. Wat houdt deze nieuwe strategie in? En hoe reageren de Europese vakbonden?

Het kan anders: duurzaam ondernemen in de lift

Duurzaam ondernemen, het is een van de concepten die je steeds vaker ziet opduiken. De overheid moedigt duurzaam ondernemen aan, bedrijven brengen ‘duurzaamheidsverslagen’ uit. Wat houdt het concept precies in?

Heselmans werpt een blik in het verleden én in de toekomst

Marc Heselmans is niet langer directeur-generaal van de arbeidsinspectie. Hij is met pensioen gegaan na jaren bedrijvigheid op het inspectieterrein. Een terrein dat in de loop van zijn carrière nogal wat wijzigingen ondergaan heeft. PreventFocus had een (hoe kan het anders?) gedreven gesprek met dit monument uit de Belgische geschiedenis van de arbeidsveiligheid.

De hiërarchische lijn: de pionnen op het terrein

Ieder bedrijf is verplicht een welzijnsbeleid uit te bouwen. Voor iedere sector of elk bedrijf zal dat er anders uitzien in de praktijk, maar één ding geldt overal: de hiërarchische lijn is een pijler bij de uitvoering van dit beleid. Maar wie vormt die hiërarchische lijn en wat zijn haar taken, opdrachten en verantwoordelijkheden?