Wetgeving

Codexbepalingen over asbest aangepast

Op 27 februari 2023 verscheen een koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad met aanpassingen aan de bepalingen over asbest in de Codex welzijn op het werk.

Drie nieuwe beroepsziekten op de lijst

Op 9 augustus 2022 verscheen een koninklijk besluit dat drie nieuwe ziekten toevoegt aan de lijst van beroepsziekten: eierstokkanker veroorzaakt door asbest, systeemsclerose veroorzaakt door het inademen van stof dat kristallijn silica bevat, en uveaal melanoom veroorzaakt door blootstelling aan ultraviolette straling.

Herziening van de asbestrichtlijn: verslag van ECHA

In het kader van de herziening van Richtlijn 2009/148/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk heeft de Europese Commissie het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) gevraagd de wetenschappelijke relevantie van de huidige grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (GWBB) aan asbest te evalueren. Wat is de aanleiding voor dit verzoek? En tot welke conclusie komt ECHA in zijn verslag, dat op 1 februari 2021 werd gepubliceerd?

Asbestfonds vergoedt slachtoffers van een asbestgerelateerde ziekte

Het Asbestfonds vergoedt slachtoffers die een asbestgerelateerde ziekte hebben opgelopen, of het nu komt door een beroepsmatige blootstelling of niet (bv. familie of buurtbewoners van asbestverwerkende industrie). Het gaat om ziekten zoals mesothelioom en asbestose. Door een wetswijziging uit mei 2019 zijn daar ook long- en larynxkanker veroorzaakt door asbest aan toegevoegd.

Asbestinventaris en verhuur: wie doet wat?

Indien een werkgever een gebouw huurt en vaststelt dat het gebouw niet in orde is met de asbestregelgeving - onder meer afwezigheid van inventaris  en aanwezigheid van asbest - wie is dan verantwoordelijk?

Nederlandse asbestverwijderaars leven veiligheidsregels onvoldoende na

 

De Nederlandse Arbeidsinspectie voerde in 2009 en 2010 honderden inspecties uit bij de bedrijven die asbest verwijderen. Uit die inspecties bleek dat de asbestverwijderaars vaak de regels overtreden, wat bijzonder gevaarlijk is voor de gezondheid van de werknemers. 

Asbestcementen daken: verbod op installatie van zonnepanelen

Dankzij verschillende gunstmaatregelen zijn zonnepanelen de laatste jaren erg populair geworden. Bij de FOD Werk liepen de voorbije maanden heel wat vragen binnen over dit onderwerp. Daarom besloot de FOD alle betrokkenen eraan te herinneren dat het verboden is om zonnepanelen te installeren op asbestcementen daken. Wanneer gewerkt wordt op de asbestcementen daken, kan het asbestcement immers beschadigd raken en bestaat de kans dat de installateurs (of in een latere fase herstellers) in contact komen met de asbestvezels. 

Asbestrichtlijn gecodificeerd

De Europese richtlijn betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk verscheen op 16 december 2009 in het Publicatieblad. Het betreft een codificatie van reeds bestaande teksten en dus geen nieuwe richtlijn. Dit kadert binnen de doelstelling van Europa om de Europese wetgeving te vereenvoudigen.

Het Asbestfonds: uitvoering en praktische modaliteiten

Het Asbestfonds is bij wet opgericht voor de vergoeding van asbestslachtoffers. De uitvoering en praktische modaliteiten zijn vastgelegd in twee koninklijke besluiten.

Oprichting Asbestfonds

De Programmawet van 27 december 2006 (BS, 28 december 2006) kondigt de oprichting van een schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers, kortweg Asbestfonds, aan. De Programmawet schetst de grote lijnen van het Asbestfonds. De uitvoering wordt geregeld in koninklijke besluiten. Het Asbestfonds treedt in werking op 1 april 2007.