Werelddag van 28 april: van herdenkingsmoment naar preventiedag

Over de hele wereld herdenken vakbondsorganisaties op 28 april de slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) begon in 2003 met de viering van de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk op deze datum en legt de nadruk op de preventie van werkgerelateerde ongevallen en ziekten.

Herdenking van de slachtoffers
De Internationale dag voor de herdenking van de op het werk gewonde of gedode werknemers is oorspronkelijk een initiatief van Canadese vakbondsbewegingen.  De keuze viel op deze datum omdat op 28 april 1914 de Canadese “Workmen's Compensation Board” (raad voor arbeidsongevallen) werd opgericht, met als doel de vergoeding en de re-integratie van de werknemers die het slachtoffer werden van een arbeidsongeval. De dag van nationale rouw werd officieel erkend door de Canadese regering in 1991.

Canada: dag van nationale rouw  en Noord-Amerikaanse week voor veiligheid en gezondheid op het werk 2011
Op 28 april vindt in Canada een dag van nationale rouw plaats. De Canadezen staan die dag stil bij de werknemers die het leven lieten tijdens het werk en denken na over manieren waarop dergelijke tragedies voorkomen kunnen worden. De werknemers steken op deze dag kaarsen aan, dragen een rouwband en nemen momenten van stilte in acht. De ondernemingen worden aangemoedigd om op deze dag stil te staan bij de maatregelen die ze kunnen nemen om de werknemers te beschermen.

Op 1 mei vindt in 35 Canadese steden de mars "Steps for Life" plaats. Met de mars wordt de Noord-Amerikaanse week voor veiligheid en gezondheid op het werk 2011 afgetrapt. Tegelijk wordt ook geld ingezameld voor "Threads of Life", een organisatie die de nabestaanden van de slachtoffers van arbeidsongevallen financieel ondersteunt.

In 1996 werd 28 april uitgeroepen tot “werelddag” ter gelegenheid van de “Dag van de werkplaats”, die georganiseerd door internationale vakbondsafgevaardigden bij de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling van de VN (CDD). Vakbondsorganisaties in de hele wereld staan sindsdien op 28 april stil bij de slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten en organiseren acties en campagnes overal ter wereld.

Initiatieven van de Belgische vakbonden
- De ABVV organiseert samen met het Atelier santé du Forum Social de Charleroi en C-DAST-Liège (le Centre de défense et d'action pour la santé des travailleurs) een herdenking in het Bois du Casier in Marcinelle. Op die plaats kwamen meer dan 200 mijnwerkers om het leven bij de mijnramp in 1956. Tijdens de bijeenkomst wordt stilgestaan bij musculoskeletale aandoeningen, tendinitis en de verwijdering van zwangere vrouwen.
- ACV-CSC staat stil bij ‘gevaarlijke producten’. Vakbondsleden zullen een nieuwe brochure over het gebruik van gevaarlijke producten uitdelen die de werknemers moet helpen om gevaarlijke producten te herkennen en er op een veilige manier mee om te gaan. ACV-CSC wil ook van de gelegenheid gebruik maken om de aandacht te vestigen op de slachtoffers van arbeidsongevallen in België.

 

Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk
De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) lanceerde de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk in 2003. Door deze dag ieder jaar te gedenken, wil de IAO de aandacht voor de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten aanwakkeren en stilstaan bij nieuwe ontwikkelingen in het domein van veiligheid en gezondheid op het werk. Tegelijk wordt ook het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten onder de aandacht gebracht.

Centrale thema’s van de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk de voorbije jaren:
2010 Nieuwe risico’s en nieuwe vormen van preventie in een veranderende wereld
2009 gezondheid en leven op het werk: een fundamenteel recht
2008 Mijn leven, mijn werk, mijn veilige job – Risicobeheer op het werk
2007 Veilige en gezonde werkplaatsen – Maak van ‘decent work’ een realiteit
2006 Decent work – Veilig en gezond werk - AIDS

In 2011
De Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk 2011 staat dit jaar in het teken van veiligheids- en gezondheidsbeheerssystemen. De IAO publiceerde een rapport met als titel: ‘OSH Management System: A tool for continual improvement’. In dit document wordt het belang van continue verbetering benadrukt. Deze veiligheids- en gezondheidsbeheerssystemen gaan uit van het ‘Plan-Do-Check-Act-principe’ en beogen een globale aanpak van de preventie. De samenwerking tussen de directie en de werknemers staat hierbij centraal.
Dergelijke veiligheids- en gezondheidsbeheerssystemen kunnen belangrijke elementen zijn in het beheren van risico’s die eigen zijn aan één specifieke sector, een proces of aan een organisatie. Het voorbije decennium wonnen deze systemen almaar aan populariteit en werden ze in steeds meer landen toegepast (zowel industriële landen als ontwikkelingslanden).

In België
Ter gelegenheid van de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een symposium ‘Arbeidsomstandigheden in de garage- en carrosseriesector: campagnes, cijfers en goede praktijken’. Het symposium is het resultaat van een samenwerking tussen het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO), het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) en de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk. Er zullen verschillende campagnes van de Algemene Directie Toezicht van het welzijn op het werk (AD TWW) voorgesteld worden. Verder zullen het FAO en het FBZ een uiteenzetting geven over arbeidsongevallen en beroepsziekten in deze sector en worden enkele interessante tools en goede praktijken voorgesteld.

Meer informatie op de site van de IAO

: PreventActua 08/2011