Vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers verzekerd tegen beroepsziekten

Tot nu toe waren vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers die voor de hulpverleningszones werken, niet gedekt door een beroepsziekteverzekering. Door een wijziging in de wetgeving kunnen ze voortaan op dezelfde bescherming kunnen rekenen als hun professionele collega’s.

Gelijkstelling
Tijdens de ministerraad van 24 april 2020 heeft de federale regering besloten om de vrijwilligers van de hulpverleningszones gelijk te stellen aan professionele brandweerlieden voor wat betreft de verzekering tegen beroepsziekten. Dit geldt ook voor vrijwillige brandweerlieden van wie de hoofdactiviteit valt onder het stelsel van de zelfstandigen.
 
Inwerking vanaf 11 maart 2020
De schaderegeling in geval van beroepsziekten voor het personeel van de hulpverleningszones wordt geregeld door de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en verscheidene uitvoeringsbesluiten. Deze wetgeving voorzag niet in de schaderegeling van vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers. Op 17 juni 2020 verscheen een koninklijk besluit in het staatsblad dat wijzigingen aanbracht in het KB van 21 januari 1993 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (BS 16-3-1993). Door deze wijzigingen is de gelijkstelling doorgevoerd en dit met terugwerkende kracht vanaf 11 maart 2020. Dat betekent dat vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers die omwille van hun werk voor de hulpverleningszone Covid-19 krijgen, ook onder het beroepsziektestelsel vallen. Aanvragen voor schadeloosstelling kunnen ingediend worden bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris).
 
 
 
 
 
: preventActua 11/2020