Verplichte registratie van luchtzuiveringssystemen

Fabrikanten zijn sinds 28 mei 2021 verplicht hun luchtzuiveringssysteem te registreren bij de FOD Volksgezondheid. De toepassing van de voorlopige regels die fabrikanten moeten volgen bij het op de markt brengen van dergelijke systemen, werd met zes maanden verlengd (tot mei 2022). Er werden enkele bijkomende technische criteria toegevoegd (debiet gezuiverde lucht, geluidsvermogensniveau).

Regels tot 29 mei 2022
De regels die fabrikanten moeten volgen voor het op de markt brengen van systemen voor luchtzuivering in de strijd tegen Covid-19, zijn vastgelegd in een ministerieel besluit (MB van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden - BS van 18 mei 2021). Die regels golden tot 28 november 2021, maar de toepassing ervan werd verlengd tot 29 mei 2022 (MB van 23 november 2021 houdende verlenging van de maatregelen van het ministerieel besluit van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden - BS van 27 november 2021).
 
Inhoud
Deze besluiten bepalen de technische normen waaraan luchtzuiveringssystemen voor openbare ruimten moeten voldoen, bieden een kader voor marktcontrole- en bewakingsacties en verbieden producten die een gezondheidsrisico inhouden.
 
Extra technische criteria
Er werden bijkomende technische criteria toegevoegd door het ministerieel besluit van 29 november 2021:
 
- Debiet gezuiverde lucht: De clean air delivery rate (CADR) geeft het debiet van gezuiverde lucht per m³/u aan. Als er voor een toestel meerdere CADR-waarden bereikt kunnen worden, moeten die genoemd worden op het toestel, ofwel in de technische handleiding. Sommige apparaten kunnen meerdere waarden hebben, en hebben mogelijk een verschillende CADR voor elk van deze waarden.
 
- Geluidsvermogensniveau: Als het geluidsvermogensniveau (LWA) van het toestel gekend is, moet dat in de technische handleiding vermeld worden. Als deze gegevens niet beschikbaar zijn, moet de fabrikant of diegene die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van het product, dat uitdrukkelijk in de handleiding vermelden. Het geluidsvermogensniveau wordt in decibel (dB(A)) uitgedrukt en gemeten volgens de normen NBN EN ISO 3741 of NBN EN ISO 3743-2.
 
Registratie verplicht
Fabrikanten zijn sinds 28 mei 2021 verplicht hun luchtzuiveringssysteem te registreren bij de FOD Volksgezondheid. Het gaat daarbij zowel om nieuwe als om bestaande systemen die al op de markt zijn. Fabrikanten die claims over de doeltreffendheid en ‘ongevaarlijkheid’ van hun systemen willen communiceren, moeten hiervoor nog een aanvullend dossier indienen.
Deze wetgeving verbiedt systemen die een gezondheidsrisico inhouden, zoals bepaalde uv C-lampen met directe straling en systemen die ozon genereren, die de lucht ioniseren of koud plasma gebruiken. Fabrikanten kunnen wel een aanvraag tot uitzondering indienen bij de FOD Volksgezondheid, die hun dossier zal onderzoeken.
De lijst van geregistreerde en gecontroleerde systemen is beschikbaar op de site van de FOD Volksgezondheid en wordt regelmatig bijgewerkt. Bedrijven, instellingen en beheerders van openbare ruimten worden verzocht om de lijst te raadplegen als ze gebruik (willen) maken van een luchtzuiveringssysteem.

Respecteren van de basisregels
De Hoge Gezondheidsraad beveelt verluchting en ventilatie aan om de overdracht van Covid-19 via de lucht te beperken in publieke ruimtes. Tegelijk benadrukt de raad ook dat geen enkel luchtzuiveringssysteem kan garanderen dat de lucht 100% virusvrij is. Het respecteren van de basisregels, zoals het dragen van een masker, het wassen van de handen, het schoonmaken van oppervlakken en het bewaren van de noodzakelijke afstand, blijft dus steeds noodzakelijk.
 
: preventActua 02/2022