Rapport: Covid-19 en arbeidsomstandigheden in slachthuizen en vleesverwerkende industrie

De European Federation of Food Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT) stelde een rapport op dat onder andere wijst op de slechte arbeidsomstandigheden in de slachthuizen en vleesverwerkende nijverheid. De aangekaarte factoren zouden een uitbraak van het coronavirus kunnen bevorderen.

Beïnvloedende factoren
Volgens het rapport liggen de volgende factoren aan de basis van de uitbraken: gebrek aan social distancing op de werkplaats, ongezonde huisvesting, onvoldoende inspecties, gemeenschappelijk vervoer, ventilatie, persoonlijke beschermingsmiddelen, koude werkomstandigheden, en jobonzekerheid en gebrek aan sociale bescherming.
 
Oproep aan beleidsmakers
De EFFAT roept beleidsmakers op tot:
  • het nemen van een EU-initiatief op het vlak van onderaanneming;
  • het opstellen van dwingende regels rond deugdelijke huisvesting voor mobiele werknemers;
  • het invoeren van een Europees socialezekerheidsnummer en het herzien van Verordening 883/2004;
  • een versterking van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA), met name op het gebied van gezamenlijke en gecoördineerde inspecties en de bestrijding van zwartwerk;
  • het nemen van een EU-initiatief inzake eerlijke minimumlonen en het versterken van sectorale collectieve onderhandelingen, en het waarborgen van de eerbiediging van de rechten van werknemers en vakbonden;
  • het laten onderzoeken door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en-bestrijding (ECDC) welke andere factoren, afgezien van de huisvestings- en werkomstandigheden, mogelijk hebben bijgedragen aan de verspreiding van Covid-19 in de gebouwen van vleesbedrijven;
  • het nemen van een EU-initiatief voor due diligence van zowel onderaanneming als toeleveringsketens;
  • het aanpakken van de te grote invloed van grote detailhandelaars op de prijszetting en oneerlijke concurrentie, en het oproepen tot een Farm to Fork-strategie;
  • het herzien van de detacheringsrichtlijn;
  • het nemen van effectieve maatregelen tegen postbusbedrijven.
 
Bron: beswic.be
: preventMail 06/2021