Radon: nieuw referentieniveau

België moet voor februari 2018 de Europese richtlijn 2013/59/Euratom in nationale wetgeving omzetten. Deze richtlijn legt de basisnormen voor stralingsbescherming vast. Het nieuwe referentieniveau wordt 300 Bq/m³. Het referentieniveau is de radonconcentratie die niet mag worden overschreden in woningen en bedrijven. Deze nieuwe norm vervangt het huidige actieniveau van 400 Bq/m³.

Radon
Radon is een geurloos, kleurloos en smaakloos radioactief gas dat van nature aanwezig is in de bodem en in rotsen. Vanuit de ondergrond kan het binnendringen in gebouwen via barsten, sanitaire installaties of waterleidingen. Ingeademd radon bereikt de longen en bestraalt het longweefsel, waardoor dit beschadigd kan raken en er kanker kan ontstaan. Radon is na roken de grootste oorzaak van longkanker in ons land. Rokers lopen trouwens bij blootstelling aan radon een extra groot risico.

In België is, door de samenstelling van de ondergrond, de radonconcentratie in het zuiden van het land hoger dan in het noorden. Uit recente studies blijkt ook dat het risico op longkanker reeds stijgt bij een radonconcentratie van 100 Bq/m³, een concentratie die op het hele Belgische grondgebied kan voorkomen.

Nieuwe regelgeving
België moet voor februari 2018 de Europese richtlijn 2013/59/Euratom (Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 2003/122/Euratom) in nationale wetgeving omzetten. Deze richtlijn legt de basisnormen voor stralingsbescherming vast. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de bestaande regelgeving is dat het referentieniveau wordt verlaagd van 400 Bq/m³ naar 300 Bq/m³. Het referentieniveau is de concentratie waarboven elke blootstelling aan radon moet worden vermeden. Aangezien er geen gezondheidsrisicodrempel bestaat, moet ook onder dit referentieniveau alles in het werk worden gesteld om de situatie te optimaliseren, d.w.z. om de radonconcentratie zoveel mogelijk te beperken. Door het nieuwe referentieniveau stijgt het geschatte aantal betrokken gebouwen in België met 80%, van 21.000 naar 36.000.

Radonactie 2016
In de richtlijn staat de verplichting een nationaal radonactieplan op te stellen. De Radonactie 2016 is van start gegaan op 1 oktober. Deze campagne wil de bevolking informeren over de risico's van radon, een radioactief gas dat vrijkomt uit de ondergrond, mensen aanmoedigen om metingen uit te voeren in hun woning om zo preventie- en saneringsacties te ondernemen.

Belangrijkste preventiemaatregelen
Een goede kwaliteit van de binnenlucht is van essentieel belang voor de gezondheid van de mensen die in een gebouw aanwezig zijn. Een gebrekkige ventilatie, vooral in de koude maanden, zorgt ervoor dat de radonconcentratie gevoelig toeneemt. De eenvoudigste en vaak meest doeltreffende manier om zich te beschermen is dus door het ventileren en verluchten van het gebouw.
Voor nieuwe en gerenoveerde gebouwen is de luchtdichtheid tussen de vloerplaat van het gebouw en de bodem het allerbelangrijkste om blootstelling aan radon te voorkomen.

Bron: FANC

 

: PreventActua 2016/18