Overzicht wetgeving 2022 - Belgisch Staatsblad en Publicatieblad

Chronologisch overzicht (2022) van de referenties naar de wetgeving uit het Belgisch Staatsblad en het Publicatieblad van de EU.

De overzichten van de voorgaande jaren zijn beschikbaar via de links in de linkermarge.

Belgisch Staatsblad

Publicatieblad

 

Belgisch Staatsblad

Datum Titel Inhoud
03.01.2022 Koninklijk besluit van 2 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel betreffende het deconnectierecht  Dit KB introduceert het deconnectiebeleid binnen het federaal administratief openbaar ambt.
     

 

Publicatieblad

Prevent volgt de Europese regelgeving op die relevant is voor veiligheid en gezondheid op het werk. Dit houdt o.m. in

  • wijzigingen aan de Europese richtlijnen voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de werknemers, met name de kaderrichtlijn en de bijzondere richtlijnen. Een overzicht van deze richtlijnen is bovendien beschikbaar op onze webpagina Omzetting van de Europese richtlijnen
  • wijzigingen aan verordeningen en richtlijnen die verband houden met het op de markt brengen van producten, zoals de pbm-verordening, de machinerichtlijn, de laagspanningsrichtlijn, explosieveilig materiaal, enz.
    I.v.m. de wijzigingen aan de geharmoniseerde normen in het kader van deze verordeningen/richtlijnen, vermelden we in dit overzicht enkel uitvoeringsbesluiten met geharmoniseerde normen in het kader van de pbm-verordening en de machinerichtlijn.
    Meer over de EU reglementering en linken naar de lijsten met geharmoniseerde normen is beschikbaar op onze webpagina Overzicht - Wetgeving op de markt brengen van producten
  • wijzigingen aan de REACH en CLP-verordening.
Datum Titel Inhoud