Overzicht van de arbeidsomstandigheden in Europa 2006-2007

In het vierde jaaroverzicht van het Europees Observatorium van Arbeidsomstandigheden EWCO worden de voornaamste ontwikkelingen in de EU op het gebied van arbeidsomstandigheden en van de kwaliteit van de arbeid en de werkgelegenheid samengevat. Het overzicht heeft in hoofdzaak betrekking op de periode van januari tot december 2006.
De analyse is gebaseerd op de paper Quality of work and employment in Europe: Issues and challenges (Kwaliteit van arbeid en werkgelegenheid in Europa: problemen en uitdagingen), die werd samengesteld door de Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden. De paper geeft de vier centrale dimensies aan die noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de arbeid te bevorderen:

• loopbaan- en werkzekerheid garanderen;

• de gezondheid en het welzijn van werknemers in stand houden en bevorderen;

• vaardigheden en competenties ontwikkelen;

• arbeids- en privéleven met elkaar verzoenen.

Tijdens de referentieperiode werd op wetgevend gebied geen enkele vooruitgang geboekt met betrekking tot de richtlijn inzake arbeidstijd en dit terwijl een uitspraak van het Europese Gerechtshof een meer nauwkeurige bepaling van de rust- en vakantieperioden wil invoeren. Op wetgevend vlak werd er evenmin vooruitgang geboekt met betrekking tot het probleem van spier-, pees- en botaandoeningen. Wat gezondheid en welzijn betreft, hebben de REACH-richtlijn over chemische stoffen en de overeenkomsten tussen de sociale partners met betrekking tot kristallijn silicium en de strijd tegen geweld en pesten op de werkplek daarentegen wel tot beduidende resultaten geleid.

Ondertussen heeft de Dienstenrichtlijn een evenwicht tot stand gebracht tussen aangelegenheden in verband met concurrentievermogen en sociale bescherming. Daarnaast heeft de Roadmap for equality between women and men 2006–2010 (Rapport over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen) ambitieuze doelstellingen geformuleerd die de situatie op de werkplek ver overstijgen, naast andere beleidsdocumenten van de EU op dit gebied en de lancering van de eerste fase van het overleg over het evenwicht tussen arbeids- en privéleven.

De mededelingen van de Europese Commissie over de sociale verantwoordelijkheid van de bedrijven en over behoorlijk werk leiden tot een breed debat over duurzame ontwikkeling binnen de EU en daarbuiten, terwijl het Groenboek over de modernisering van de arbeid ‘flexicuriteit’ definieert als de hoeksteen van het herziene Europese sociale model.

Bron: Europese Stichting ter Verbetering van de Arbeids- en Levensomstandigheden