Cumul arbeidsongevallenpremie en pensioen

Het Koninklijk besluit van 19 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2006 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (BS van 17 april 2014) heeft als doel om een interpretatiekwestie inzake de berekening van de cumulatie van een arbeidsongevallenrente met het pensioen op te lossen.


 


 

 

Het besluit verduidelijkt de berekening van het deel van de ongevallenrente dat in kapitaal wordt uitgekeerd. Het scheidt de betaling aan de slachtoffers van de ontvangsten:
- Voor de bepaling van de kapitalen en de rentes die aan het Fonds voor Arbeidsongevallen moeten worden gestort, wordt de berekeningsmethode van de verzekeringsondernemingen behouden. Daarbij wordt rekening gehouden met de hypothetische indexering van het deel van de rente dat wordt uitgekeerd in kapitaal.
- De rente (die cumuleerbaar is met een rust- of overlevingspensioen) die nog verschuldigd is aan het slachtoffer of de rechthebbende blijft ongewijzigd en zal worden bepaald volgens de berekeningsmethode van het Fonds voor Arbeidsongevallen door rekening te houden met het niet geïndexeerde deel van de rente dat in kapitaal wordt uitgekeerd.

: PreventMail 30/2014