Covid-19: update aantal aangiften en aanvragen bij Fedris

Op 13 oktober 2020 publiceerde Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, een update van de cijfers in verband met Covid-19 als beroepsziekte. Deze hebben betrekking op de aangiften van gevallen van Covid-19 en de aanvragen tot schadeloosstelling.

Aangiften en aanvragen
De cijfers die Fedris bekendmaakt, hebben enerzijds betrekking op de aangiften van gevallen van Covid-19 die door de arbeidsartsen ingediend worden, en anderzijds op de aanvragen tot schadeloosstelling die door de slachtoffers van de ziekte ingediend worden. Fedris maakt een onderscheid tussen werknemers uit de gezondheidszorg en werknemers uit de cruciale sectoren en essentiële diensten.
 
Gezondheidszorg
De eerste groep betreft de “loontrekkenden met Covid-19 die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus”. Deze “komen in aanmerking voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte als de infectie medisch in verband kan staan met de risicodragende beroepsactiviteit”. Dit geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen.
 
Aangiften
Tot op 13 oktober werden 7.930 aangiften van Covid-19 ingediend bij Fedris door arbeidsartsen. 84% van deze aangiften heeft betrekking op vrouwen, 16% op mannen; dit stemt overeen met het aandeel vrouwen en mannen in de zorgsector.
70% van de aangiften komt uit de privésector, 29% uit de PPO-sector en 1% uit de openbare sector. Er waren geen grote verschillen op te merken tussen de leeftijdsklassen tussen 24 en 59 jaar, maar het aandeel aanvragen uit de leeftijdsklasse van 40 tot 45 jaar, lag net iets hoger dan dat van de andere klassen (absolute cijfers).
35,6% van de aangiften is afkomstig uit Wallonië, 54,1% uit Vlaanderen, 8,1% uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 2,2% uit het buitenland.
 
Aanvragen
Tot op 13 oktober werden er 6.412 aanvragen geregistreerd voor deze groep. 84% van de aanvragen hebben betrekking op vrouwen, 16% op mannen. Uit de leeftijdsklasse van 50 tot en met 55 jaar komen de meeste aanvragen.
51% van de aanvragen uit de privésector komt uit Vlaanderen, 38% uit Wallonië, 8% uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 3% uit het buitenland. 27% van de aanvragen uit de PPO-sector komt uit Vlaanderen, 65% uit Wallonië, 11% uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 2% uit het buitenland.
 
Over 1.817 van de 6.412 aanvragen werd al beslist (stand van zaken op 13 oktober): 146 aanvragen werden verworpen; voor 474 aanvragen werd de terugbetaling van de gezondheidszorgen toegekend; voor 1.190 aanvragen werd een beslissing genomen met toekenning van een periode voor tijdelijke ongeschiktheid (voor 72% van deze gevallen is de tijdsduur van ongeschiktheid 2 à 4 weken, voor 16% is dat 4 à 6 weken, voor 8% tussen 6 en 9 weken, en voor 4% is dat meer dan 9 weken).
De overige dossiers worden nog geanalyseerd door de administratie.
 
Cruciale sectoren en essentiële diensten
Tot de tweede groep behoren de “loontrekkenden met Covid-19 die werkzaam zijn in cruciale sectoren en essentiële diensten en die daar in de periode van 18 maart tot en met 17 mei 2020 hebben gewerkt”.
 
Aangiften
Er werden 79 aangiften geregistreerd voor deze groep. Het grootste aantal aanvragen (17) kwam van ‘verkopers, winkelbedienden, demonstrateurs, e.a.’. 14 aanvragen kwamen van verplegers.
31 (39%) aangiften komen uit de PPO-sector, 46 (58 %) uit de privésector en twee aanvragen (3 %) uit de openbare sector.
 
Aanvragen
Er werden 144 aanvragen voor vergoeding geregistreerd. 82 % van de aanvragen is afkomstig van getroffenen ouder dan 39 jaar. 42 % van de aanvragen betreffen vrouwen en 58 % van de aanvragen betreffen mannen. Er werden twee beslissingen van verwerping genomen en zes beslissingen met toekenning van een periode voor tijdelijke ongeschiktheid.
 
De volledige stand van zaken van 13 oktober 2020 is beschikbaar op fedris.be.

 

: preventActua 16/2020