Covid-19: update aantal aangiften en aanvragen bij Fedris

Op 6 juli 2021 publiceerde Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, een update van de cijfers in verband met Covid-19 als beroepsziekte. Deze hebben betrekking op de aangiften van gevallen van Covid-19 en de aanvragen tot schadeloosstelling.

Aangiften en aanvragen
De cijfers die Fedris bekendmaakt, hebben enerzijds betrekking op de aangiften van gevallen van Covid-19 die door de arbeidsartsen ingediend worden, en anderzijds op de aanvragen tot schadeloosstelling die door de slachtoffers van de ziekte ingediend worden. Fedris maakt een onderscheid tussen werknemers uit de gezondheidszorg en werknemers uit de cruciale sectoren en essentiële diensten
(KB van 28 maart 1969 met de volledige lijst van beroepsziekten).
 
Gezondheidszorg
De eerste groep betreft de “loontrekkenden met Covid-19 die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus”. Deze “komen in aanmerking voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte als de infectie medisch in verband kan staan met de risicodragende beroepsactiviteit”. Dit geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen.
 
Aangiften
Tot op 6 juli 2021 werden voor deze eerste doelgroep 20.230 aangiften van Covid-19 ingediend bij Fedris door arbeidsartsen. 84% van deze aangiften heeft betrekking op vrouwen, 16% op mannen; dit stemt overeen met het aandeel vrouwen en mannen in de zorgsector.
70% van de aangiften komt uit de privésector, 28,5% uit de PPO-sector en 1,5% uit de openbare sector. Er waren geen grote verschillen op te merken tussen de leeftijdsklassen tussen 24 en 59 jaar, met iets meer aangiften in de leeftijdscategorie 24 tot 29 jaar.
31% van de aangiften is afkomstig uit Wallonië, 61% uit Vlaanderen, 6,5% uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 1,5% uit het buitenland.
 
Aanvragen
Tot op 6 juli werden er 17.484 aanvragen geregistreerd voor deze groep. 85% van de aanvragen hebben betrekking op vrouwen, 15% op mannen. Het aantal aanvragen neemt toe met de leeftijdsklasse met het meeste aanvragen voor personen uit de leeftijdsklassen tussen 40 en 60 jaar.
62,5% van de aanvragen uit de privésector komt uit Vlaanderen, 30,5% uit Wallonië, 5% uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 2% uit het buitenland. 43% van de aanvragen uit de PPO-sector komt uit Vlaanderen, 47% uit Wallonië, 9% uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 1% uit het buitenland.
 
Over 7.284 van de 17.484 aanvragen werd al beslist (stand van zaken op 6 juli): 857 aanvragen werden verworpen; voor 2.325 aanvragen werd de terugbetaling van de gezondheidszorgen toegekend; voor 4.019 aanvragen werd een beslissing genomen met toekenning van een periode voor tijdelijke ongeschiktheid (voor 73% van deze gevallen is de tijdsduur van ongeschiktheid 2 à 4 weken, voor 15% is dat 4 à 6 weken, voor 6% tussen 6 en 9 weken, en voor 6% is dat meer dan 9 weken).
 
Cruciale sectoren en essentiële diensten
Tot de tweede groep behoren de “loontrekkenden met Covid-19 die werkzaam zijn in cruciale sectoren en essentiële diensten en die daar in de periode van 18 maart tot en met 17 mei 2020 hebben gewerkt”. Lees ook Covid-19: erkenning als beroepsziekte uitgebreid naar cruciale sectoren
 
Aangiften
Er werden 313 aangiften geregistreerd voor deze groep. 84 (27%) aangiften komen uit de PPO-sector, 223 (71%) uit de privésector en zes aanvragen (2%) uit de openbare sector.
 
Aanvragen
Er werden 381 aanvragen voor vergoeding geregistreerd. 71% van de aanvragen is afkomstig van getroffenen ouder dan 44 jaar. 37% van de aanvragen betreffen vrouwen en 63% van de aanvragen betreffen mannen.
 

 

: preventMail 14/2021