Covid-19-toolbox voor uitzendarbeid

Ondernemingen zijn verplicht maatregelen te treffen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Maar hoe zit het met de verplichtingen rond informatie-uitwisseling tussen de gebruiker, het uitzendbureau en de uitzendkracht met betrekking tot het voorkomen van risico’s in verband met Covid-19?

De werkpostfiche
De werkpostfiche is het instrument dat door de Codex welzijn op het werk wordt opgelegd om de informatie-uitwisseling te waarborgen in de kenmerkende driehoeksverhouding voor uitzendarbeid (codex, art. X.2-3). Het model van de werkpostfiche is wettelijk vastgelegd (bijlage X.2-1). De inhoud heeft betrekking op de aard van het werk, de aanwezigheid van gezondheidsrisico’s in verband met een specifieke werkpost of welbepaalde functie, en de getroffen preventiemaatregelen zoals de verplichting tot voorafgaand gezondheidstoezicht, moederschapsbescherming of het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. De werkpostfiche is bijgevolg een standaarddocument waarvan de inhoud voortvloeit uit de risicoanalyse zoals gespecificeerd in de Welzijnswet.  
 
Specifieke maatregelen m.b.t. Covid-19
De aanvullende maatregelen die ondernemingen treffen in de strijd tegen Covid-19, hebben niet dezelfde wettelijke basis. In het algemeen zijn deze maatregelen, met uitzondering van de medische beroepen, gebaseerd op een risico voor de volksgezondheid dat niet eigen is aan de werkplek. Het is dus onnodig om het model of de inhoud van de werkpostfiche te wijzigen.
 
Hetzelfde beschermingsniveau
Bij het in dienst nemen van uitzendkrachten moet de gebruiker hen hetzelfde beschermingsniveau kunnen garanderen als de vaste werknemers. De maatregelen die in een onderneming worden genomen om besmetting met het coronavirus te voorkomen, vormen geen uitzondering op de regel. De gebruiker is hiervoor verantwoordelijk en dezelfde maatregelen gelden voor iedereen op de werkplek. Deze maatregelen moeten ook genomen worden ten opzichte van derden, of het nu gaat om klanten, leveranciers of bezoekers.
 
Informatie-uitwisseling is noodzakelijk
Het is noodzakelijk om voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht de nodige informatie uit te wisselen. Als werkgever op juridisch vlak stelt het uitzendbureau de uitzendkracht alleen ter beschikking aan de gebruiker die voldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen om besmetting in zijn onderneming tegen te gaan. Voorafgaand aan de terbeschikkingstelling informeert het uitzendkantoor de kandidaat-uitzendkracht over de door de gebruiker genomen maatregelen en de afspraken op de werkplek.
 
Covid-19-toolbox
Preventie en Interim (PI), de centrale preventiedienst voor de uitzendsector, heeft een Covid-19-toolbox ontwikkeld om de informatie-uitwisseling rond pandemiegerelateerde maatregelen te vergemakkelijken en de drie belanghebbenden (uitzendbureaus, gebruikers en uitzendkrachten) te sensibiliseren. Deze toolbox bestaat uit vier hulpmiddelen: een vragenlijst en een checklist voor het onthaal van de uitzendkracht voor de gebruiker, en een checklist en een infofiche over de basisregels voor de uitzendkracht.
 
Vragenlijst en checklist ‘onthaal’ voor de gebruiker
De bedoeling van de vragenlijst is het uitwisselen van nuttige informatie over de genomen specifieke maatregelen. De lijst is dus niet bedoeld als controlemiddel voor het uitzendkantoor.
Met de checklist ‘onthaal’ kan de onthaalverantwoordelijke nagaan of de uitzendkracht alle informatie over de specifieke maatregelen met betrekking tot Covid-19 heeft ontvangen. De checklist is ook een extra middel om de gebruikers te wijzen op het belang van een goed onthaal voor uitzendkrachten op de werkplek.  
 
Checklist en infofiche voor de uitzendkracht
Aan de hand van deze checklist kan de uitzendkracht nagaan of er rekening is gehouden met de door de overheid opgelegde maatregelen op zijn nieuwe werkplek. Als dat niet het geval is, kan de uitzendkracht het uitzendbureau hierover gemakkelijker informeren.
Met de infofiche kunnen de uitzendbureaus hun werknemers bewustmaken van hun individuele verantwoordelijkheid in de strijd tegen het coronavirus.
 
De hulpmiddelen zijn beschikbaar op de website van PI.
 
Bron: p-i.be
: preventMail 18/2020