Covid-19: nieuwe code in de beroepsziektelijst

De code 1.404.05 werd toegevoegd aan de beroepsziektelijst. Deze nieuwe code betreft werknemers die geen zorgpersoneel zijn en die de Covid-19-ziekte hebben doorgemaakt na een uitbraak van het SARS-CoV-2-virus op de werkvloer.

Context
Het koninklijk besluit van 9 december 2021 (BS van 17 december 2021) wijzigt het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen. 
De nieuwe code 1.404.05 betreft werknemers uit andere sectoren dan de zorg die ziek zijn geworden na een uitbraak van het coronavirus op de werkvloer. Voor het personeel uit de zorgsector is Covid-19 al erkend als beroepsziekte op basis van de code 1.404.03. Voor personeel uit de cruciale sectoren die openbleven tijdens de lockdown (periode 18 maart – 17 mei 2020), was Covid-19 ook al erkend als beroepsziekte op basis van code 1.404.04 (KB nr. 39 van 26 juni 2020, BS 8 juli 2020).
Lees ook: Covid-19: erkenning als beroepsziekte uitgebreid naar cruciale sectoren 
 
Fedris
Het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) behandelt alle aanvragen voor beroepsziekten. Aangezien Fedris enkel bevoegd is voor werknemers uit de privésector en personen die werken bij een gemeentelijke of provinciale instelling, komen enkel deze werknemers in aanmerking. 
 
Vergoeding van geleden schade
Werknemers die het slachtoffer werden van de Covid-19-beroepsziekte kunnen aanspraak maken op een vergoeding. De vergoeding is een schadeloosstelling en vooral relevant indien er sprake is van loonverlies of extra medische zorgen (bv. kosten bij ziekenhuisopname, onderzoek door een arts-specialist).

Procedure
Voor het aanvragen van de beroepsziekte op basis van code 1.404.05 moet de werknemer de arbeidsarts contacteren, die vervolgens een attest moet opmaken om aan te geven dat er op veertien dagen tijd minstens vijf besmettingen waren in eenzelfde werkruimte. Dat attest moet aangeven dat het wel degelijk om een uitbraak gaat van het coronavirus op de werkvloer en dat de erkenningsvoorwaarden vervuld zijn (zie ook tabel).
De werknemer moet vervolgens een positieve SARS-CoV-2-laboratoriumtest aan Fedris bezorgen samen met een ingevuld administratief en medisch formulier. De vergoeding kan nog aangevraagd worden met terugwerkende kracht, op voorwaarde dat een positieve test werd afgelegd na 17 mei 2020. De maatregel blijft geldig tot 31 december 2021, maar kan door de regering nog verlengd worden.
 

Tabel: Overzicht van de codes voor beroepsziekte Covid-19

Code beroepsziekte
Wie?
Periode
Voorwaarden 
(naast positieve SARS-CoV-2-laboratoriumtest + admin/medisch formulier)
1.404.03
zorgsector
niet beperkt
-
1.404.04
cruciale sectoren
18 maart 2020 - 17 mei 2020
- werkzaam in de cruciale sectoren opgesomd in bijlage MB van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
voor zover: 
- de werkomstandigheden niet toelaten om afstand te bewaren met andere personen; 
- de ziekte is opgetreden binnen de veertien dagen na aanwezigheid op de werkvloer van een onderneming in een cruciale sector. 
1.404.05
alle sectoren
18 mei 2020 - 31 december 2021 (verlengbaar)
corona-uitbraak op de werkvloer:
- ten minste vijf mensen zijn binnen de veertien dagen op dezelfde werkvloer besmet geraakt en deze vijf personen hebben dezelfde werkruimte gedeeld (werknemers, klanten of leveranciers);
- de arbeidsomstandigheden hebben de overdracht van het virus vergemakkelijkt (bv. niet mogelijk om afstand te houden);
- er is een epidemiologische samenhang tussen de vijf besmettingen: de besmette mensen zijn met elkaar in contact geweest.

 

Gecoördineerde teksten van het KB van 28 maart 1969 met de lijst van beroepsziekten (preventLex)

Bron: fedris.be
: preventMail 43/2021