Covid-19: erkenning als beroepsziekte uitgebreid naar cruciale sectoren

Covid-19 was al erkend als beroepsziekte voor werknemers die actief zijn in de gezondheidszorg. Deze erkenning wordt nu uitgebreid naar werknemers die werkzaam waren in de cruciale sectoren tussen 18 maart en 17 mei 2020. Het uitvoeringsbesluit is verschenen in het staatsblad van 8 juli 2020. 

KB wijzigt lijst beroepsziekten
Het KB nr. 39 van 26 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen wegens COVID-19 voert aanpassingen door aan de lijst van beroepsziekten. Door deze aanpassingen wordt covid-19 erkend als beroepsziekte voor werknemers uit de cruciale sectoren die werkzaam waren in de periode van de pandemie. 
 
Cruciale sectoren
Het betreft werknemers die tijdens de lockdown (tussen 18 maart en 17 mei 2020) actief waren in een cruciale sector of een essentiële dienst, zoals medewerkers van voedingswinkels of politieagenten. Het gaat specifiek om werknemers die geen telewerk konden verrichten of niet steeds 1,5 meter afstand konden houden door de aard van hun job. Deze uitbreiding is niet enkel van toepassing op werknemers uit de privésector, maar ook op een grote groep federale ambtenaren (penitentiaire beambten, medewerkers van de civiele bescherming, douanebeambten, …).
 
Nieuwe code lijst beroepsziekten
Voor deze uitbreiding wordt een nieuwe code toegevoegd aan de lijst van beroepsziekten (KB van 28 maart 1969). De code 1.404.04. Personen met Covid-19, gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest, die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden met het virus door hun beroep, kunnen in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte. De erkenning is beperkt in de tijd aangezien het gaat om een welbepaalde periode (werkzaam tussen 18 maart en 17 mei, waarbij de ziekte wordt vastgesteld in de periode van 20 maart 2020 tot en met 31 mei 2020). Er mogen ook niet meer dan 14 dagen verstreken zijn tussen het optreden van de ziekte en het uitoefenen van het werk.
 
Gecoördineerde teksten van het KB van 28 maart 1969 met de lijst van beroepsziekten (preventLex)
: preventMail 20/2020