Codex - Boek I Algemene beginselen

Codex Welzijn op het werk - Boek I Algemene beginselen zoals vastgesteld bij KB van 28 april 2017 (BS 2 juni 2017).

Overzichtstabel en vergelijking met de KB's in de oude Codex structuur

Nieuwe Codex

Linken naar PreventLex
Concordantie
Opmerkingen
oude Codex-structuur
referentie KB
Hfst. I Oorsprong van de bepalingen
Hfst. II Toepassingsgebied
Hfst. III Definities
-
-
- Het toepassingsgebied
- De definities die voorheen verspreid waren over de verscheidene KB's zijn samengebracht in titel I van boek I.
Er zijn definities aan toegevoegd voor veel gebruikte begrippen zoals gevaar, risico, risicoanalyse
Titel I - Algemene beginselen
Hfst. 3 - Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid
KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
BS 31 maart 1998
Afdeling V Maatregelen in geval van arbeidsongeval uit het KB Beleid is niet opgenomen in de nieuwe titel 2 maar wel in een afzonderlijke titel, nl. Titel 6
Titel I - Algemene beginselen
Hfst. 5 - Maatregelen in verband met de preventie van psychosociale risico's op het werk
KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk
BS 28 april 2014
Het oorspronkelijke KB over deze problematiek (KB van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, BS 18 juli 2002) werd opgenomen in Titel VIII Bijzondere werknemers categorieën en werksituaties, hfst. 6 Bijzondere maatregelen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Dit KB werd in 2007 opgeheven en vervangen door een nieuw KB dat de bepalingen over psychosociale belasting toevoegde aan titel I, hfst. 5. (KB van 17 mei 2007). Dit KB werd vervolgens opgeheven en vervangen door het KB uit 2014.
Titel I - Algemene beginselen
Hfst. 4 - Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers
KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht van werknemers BS 16 juni 2003
 
Titel I - Algemene beginselen
Hfst. 6 - Eerste hulp
KB van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden
BS 28 december 2010
 
Titel I - Algemene beginselen
Hfst. 3 - Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid
Afdeling V. Maatregelen in geval van arbeidsongeval
KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
BS 31 maart 1998
Art. 26-28
 
KB van 28 mei 2003 tot uitvoering van hoofdstuk XIbis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de deskundigen betreft
BS 12 juni 2003
 
MB van 31 mei 2006 tot vaststelling van het model van het verslag, met inbegrip van het lastenboek, en van de termijnen voor mededeling van het verslag van de deskundige in het kader van het onderzoek van ernstige arbeidsongevallen
BS 12 juni 2006
In deze titel zijn de bepalingen uit het KB Beleid over de opvolging van ernstige arbeidsongevallen en andere ongevallen ondergebracht (afdeling V). De bepalingen uit het KB dat de aanstelling van een deskundige regelt voor het onderzoek van een ernstig arbeidsongeval en het bijhorende ministerieel besluit zijn hier aan toegevoegd.

Meer gedetailleerde concordantie-informatie is beschikbaar in de tabel op de website van de FOD Waso

Meer over de Codex welzijn op het werk: overzichten, teksten, toelichtingen