‘Corona-management: De HR-handleiding’

In het boek ‘Corona-management: De HR-handleiding’ bespreken de auteurs prof. Alexander De Becker, Joris De Wortelaer en prof. Kristof Salomez de reglementaire grenzen die gesteld worden aan de strijd tegen het coronavirus op de bedrijfsvloer. Zij gingen op zoek naar mogelijke strategische hr-opties om deze crisis het hoofd te bieden.

Doelpubliek
De ondertitel van het werk (‘De HR-handleiding’) laat weten dat het boek zich in de eerste plaats richt tot verantwoordelijken in ondernemingen (bedrijven, instellingen en overheidsinstanties) die van nabij betrokken worden bij het personeelsbeleid. Preventieadviseurs en de preventiemaatregelen om de werkvloer virusvrij te houden, komen eerder onrechtstreeks aan bod.
 
Wettelijke en reglementaire voorzieningen
De drie auteurs zijn jurist, hetgeen maakt dat de focus ligt op het reglementaire kader. Dit beantwoordt aan een duidelijke noodwendigheid: alle wettelijke en reglementaire voorzieningen die ondernemingen moeten naleven wanneer zij maatregelen willen nemen in het kader van de strijd tegen het virus, staan her en der verspreid – en dan zwijgen we nog over de cao’s, die ook wat vertellen over deze problematiek en evenzeer een bindend karakter hebben.
 
Publieke vs. privésector
Ook interessant is het dat de auteurs een duidelijk onderscheid maken tussen ondernemingen uit de private sector (waaronder natuurlijk ook vzw’s vallen, zoals ziekenhuizen) en de publieke sector. Al te weinig krijgen lokale overheden duidelijke informatie die toegespitst is op hun specifieke noden.
 
Drie delen
Deel I: aanbevelingen van de Federale Regering
De boodschappen in het boek worden chronologisch opgebouwd: eerst behandelt de tekst de aanbevelingen en (verplichte) normen van de Federale Regering genomen tijdens de initiële lockdownperiode tot en met 3 mei 2020. Dit is noodzakelijk om de draagwijdte in te schatten van al wat daarna gekomen is, en biedt tevens een verklaring voor de latere verfijningen die moesten aangebracht worden. In de tekst wordt ook de nodige ruimte gelaten voor de ‘Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan’: de lezer krijgt een degelijk overzicht van de inhoud, zodat hij/zij enigszins kan nagaan of de gids een antwoord kan geven op de specifieke vraag die hij/zij mocht hebben. Dat kan heel wat verloren tijd besparen: het overlopen van bijlage 3 van het boek geeft allicht een duidelijk beeld over wat de lezer daarin kan aantreffen.
 
Deel II: privésector
Verder wordt de nodige aandacht geschonken aan crisismanagement in het algemeen en de mogelijkheden voor het hr-departement om hierin een rol te spelen. Dat wordt in het tweede deel (dat zich beperkt tot de private sector) verder uitgewerkt. Dit bevat de volgende hoofdstukken: ‘Het sociaal overleg tijdens de crisis’, ‘Corona en de individuele arbeidsovereenkomst’, ‘Bijzondere aspecten van het loonbeleid tijdens de crisis’ en ‘Alternatieve tewerkstellingsvormen’ (m.i.v. een bespreking van de mogelijkheden inzake arbeidsduur en de organisatie van de arbeid, alsmede personeelsverminderingen en de ruimte om tot herstructureringen over te gaan).
 
In dit tweede deel krijgt de positie van de interne preventieadviseur enige aandacht. Er wordt meer bepaald ingegaan op de vraagstelling of in coronatijden die functie kan worden ingevuld met gebruikmaking van telewerk, en ook of de preventieadviseur volledig in een toestand van tijdelijke werkloosheid kan worden geplaatst. Er wordt ook ingegaan op de werkingsmodaliteiten van het comité pbw, waarbij wat wordt verteld over preventiemaatregelen en privacy (onder meer in het kader van de verplichte aanmelding van besmette personen).
 
Deel III: publieke sector
Deel III richt zich tot de publieke sector. Ook hier begint het hoofdstuk met wat bedenkingen over het sociaal overleg. Verder wordt gesproken over corona en de impact ervan op de individuele arbeidsrelatie, het loonbeleid, de arbeidsduur en de organisatie van de arbeid.
Ook in dit deel wordt gefocust op de werkingsmodaliteiten van de organen die het sociaal overleg moeten waarmaken, waarbij wordt ingegaan op preventiemaatregelen en privacy (hier komt tevens de problematiek van de verplichte aanmelding van besmette personen aan bod).
 
Bijlagen
Het boek sluit af met zeven bijlagen die heel wat informatie bevatten.
 
‘Corona-management: De HR-handleiding’, prof. Alexander De Becker, Joris De Wortelaer & prof. Kristof Salomez, uitgeg. Bloom Law Kantoor
 
 
Over de auteur: Em. prof. Jan Van Peteghem, Faculteit Ingenieurswetenschappen, KU Leuven
: preventActua 20/2020